என்ன கரித் பயன்படுத்தப்படுகிறது?


In the past, activated charcoal was considered the universal antidote.

Today Activated, it continues to be promoted as a powerful natural treatment.

It has a diversity of proposed benefits, ranging from lowering cholesterol to whitening teeth and curing hangovers.

This article analyzes in detail the activated charcoal and the science behind its supposed benefits.

What is activated charcoal?
Activated charcoal is a pure black powder made of bone charcoal, coconut husks, peat, petroleum coke, charcoal, olive bones or sawdust.

The coal isactivatedby preparing it at very high temperatures. High temperatures change its internal composition, reducing the size of its pores and increasing its surface area.

This outcome in charcoal that is more porous than regular charcoal.

Activated charcoal should not be confused with the charcoal briquettes that are used to light your barbecue.

While both can be made with the same base materials, the charcoal briquettes have not beenactivatedat high temperatures. Besides, they contain additional substances that are toxic to humans.

SUMMARY:
Activated charcoal is a kind of charcoal that is processed to cause it to become more porous. This porous texture is what differentiates it from other types of charcoals, including the kind used for barbecue.
How activated charcoal works?
Activated charcoal acts by trapping toxins and chemicals in the intestine, preventing their absorption (2).

The porous texture of coal has a negative electrical charge, which causes it to attract positively charged molecules, such as toxins and gases. This helps trap toxins and chemicals in the intestine (2, 3).

Since activated charcoal is not absorbed by your body, it can transport toxins bound to your surface outside your body in the stool.

ஆம், you can detoxify and purify your skin and hair with activated charcoal.

How activated charcoal passed from a detoxifying ingredient in your diet to the beauty aisle in pharmacies.

An unlikely ingredient: activated charcoal for the skin and hair.
Putting charcoal on your hair and your face may not seem glamorous, but it has been shown to have many health and beauty benefits when used safely and correctly.

These days, people use food-grade activated charcoal internally to detoxify, in supplements and juices (like this activated charcoal lemonade) and even used to whiten teeth. But what could this have to do with your hair and your skin? Read on and discover.

The gritty black ingredient that will purify your skin and hair:
It’s true: we suggest you use black charcoal on your precious skin and hair. But we are giving you this advice for a good reason, as more and more people are delighted with the results of adding activated charcoal to their beauty routine. This is how it works: because the toxins adhere to activated charcoal, it is an excellent deep cleansing and detoxifying. It is natural and will not add new chemicals to your skin and hair when you use it.

These are beneficial ways to use activated charcoal for your skin and hair:

1. Smaller Pores

Throughout the day, toxins from the world around us clog pores. (You will not believe the damage that air pollution is doing to your skin!) When your pores are not clean, your complexion does not either. Activated charcoal: when used in a face mask, it adheres to dirt and helps to remove it from the pores, making them less visible (it is oil and dirt that makes them look more substantial). This leaves your face fresh. (Use it with an exfoliant to remove the dead skin and experience an even deeper cleansing).

2. Balances oily skin.

Oily skin? Activated charcoal can be the ingredient you need to balance things. Utilized in a cleanser or mask, activated charcoal can remove unwanted oils from the surface, leaving it soft. You will want to do this moderately, once or twice a week at the most, so that the skin does not dry out. If you already have dry skin, it is best to stay away from it for this use.

3. Treat acne

Depending on the specific characteristics of your acne, how severe it is, what is causing it and what else is happening, activated charcoal can help. In the form of soap, it is slightly sandy, which can provide the gentle exfoliation you need. It will also absorb oils and toxins in and under the skin. You can use it as a localized treatment if you do not want to use it all over your face; think of it as a mini mask for its failing.

4. Deep cleans your skin

தற்போது, you can find cleaning products that contain activated charcoal in almost all pharmacies. Some may be a little more powerful than others; Do not use them daily, as you do not want to absorb the healthy oils and moisture that your skin needs. Take a look at the other ingredients if you are buying a liquid cleanser; some are intended to neutralize the acidity in your skin, others have deodorant properties; Some can even substitute as shaving cream. Buy the product that best suits your unique combination of requirements and follow the instructions on the bottle. Follow your cleanser with this super moisturizing homemade oatmeal masque.

5. Calming and healing stings, cuts and skin irritations.

If a bee stung or cut a kitchen cut that became infected, charcoal can help speed healing and relieve symptoms. For minor skin ailments, such as insect bites, stings, cuts, scratches, and small infections, activated charcoal can be applied topically. Activated charcoal, when employed as a paste, helps absorb the poison and infection. It will also lower the swelling and decrease the pain. To make the paste: slowly add water to a little powder of activated charcoal and mix until you get a stiff consistency.

6. Free your hair of toxins

A shampoo with activated charcoal can detoxify gently by attracting dirt and oil, which are then washed. And because it is soft, it will not interrupt the natural moisture levels of your hair. Try the Herbal Essences Detoxifying Shampoo with Black Charcoal and Herbal Essence Replacement with White Charcoal, $ 8 each in retail stores. (White charcoal is derived from the Binocotan oak trees, known for their calming properties).

7. Add volume to your hair.

If you have enough dirt and oil, your hair will begin to regularize, and it is possible that washing with shampoo does not remove everything. Hair can gain approximately 4 percent of its weight in the accumulation of oils for the scalp, மாசு, and dry shampoo. Regular shampoos remove dirt from the surface, but the activated charcoal will be extracted further. The other difference and this is great, is that the activated charcoal will not leave the residue that some shampoos do, so your hair will feel lighter and have more volume.

8. Remedy the conditions of the scalp.

Dandruff, redness, oily scalp and itching can be relieved with activated charcoal. You can use it as a treatment for the scalp before using the shampoo, or you can mix with it. Activated charcoal will work on your scalp in the same way that it does with your skin and hair: eliminating toxins and purifying. It is not clear how deep the hair follicle is being cleansed, but the results should be remarkable.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

Activated Charcoal For Acne

Charcoal and soap—These are two themes that don’t seem to go together. சமீபத்தில், activated charcoal— particularly processed form of carbon—has frequently been used in natural soaps and cleansers. Charcoal, it’s said, draws contaminants and toxins out of the skin, helping to diminish acne and other skin problems. Is it effective? Possibly. Is it harmful? Almost certainly not. You’ll need to examine to see if charcoal soap can alleviate your acne, but you can do so confidently: Charcoal is proven not to harm humans.

History
Charcoal has been employed medicinally for over millennia. Ancient Egyptians are thought to have accepted it as a poultice to grasp wounds clean; Hindu documents from 450 B.C. review charcoal for water filtration. In the 18th century, charcoal was analyzed by chemists and pharmacists, who were involved in its ability to defend the human body from toxins. Activated carbon is still used today in water filters and as a poison antidote.

Activated charcoal has become a prevalent ingredient for skin care products in the past few years. But it’s not new – charcoal has been used in the beauty and pharmaceutical industries for years. Charcoal is recognized for its ability to absorb and draw out oil from the skin. This makes charcoal a wonderful addition to soaps, scrubs, masks and more.

There are various types, including activated charcoal, sugar charcoal and Japanese charcoal (aka white charcoal). The different types of charcoal have various sources and production methods. “Regular” charcoal regularly comes from wood, coal or peat. This type of charcoal is often used as fuel. Activated charcoal, on the other hand, is most generally used for medical, beauty or purification processes. To become “activated,” the charcoal goes through a high-temperature steam activation process. This process increases its surface area, which increases the charcoal’s ability to absorb and filter. This makes activated charcoal the proper choice for medical and cosmetic use.

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for Use

In particular, activated charcoal is incredible for oily skin. Its ability to absorb oil and dirt from pores leaves skin feeling stable. If you have dry skin, activated charcoal may be a tiny bit too drying. Some use charcoal in their hair care to add volume, and some even use it in their tooth care regimen (keep in mind the charcoal at Bramble Berry is not meant to be consumed in any way).ஒரு]

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for UseActivated charcoal is not water soluble and does not work well in bath bombs without an emulsifier as shown in this post.

If you’re adding charcoal to your project, dispersing it in oil helps it mix in easier. Use one teaspoon charcoal to 1 tablespoon 99% isopropyl alcohol for melt and pour soap and lightweight liquid oil for cold process soap. Activated charcoal can be combined directly to melt and pour or cold process soap batter, but dispersing does help get rid of clusters. If you’d like to try combining it to emulsified projects like lotion, I recommend a small test batch first. We tried adding it to the clay mask recipes (which are essentially lotions) and found the charcoal did not mix in very well, even with plenty of stick blending (see photo below).

CharcoalMasksIn our tests, activated charcoal did not mix in very well with emulsified clay masks.

In addition to the skin advantages, activated charcoal gives products a wonderful black color. Charcoal can create a gray leather and transfer color to a washcloth if a lot is used in a formula. In my experience, I have not found charcoal soap stains washcloths permanently.

How It Works
Activated charcoal has high adsorptive powers, which means that it draws other elements into itself. Charcoal is activated by heat and exposure to steam and certain chemicals. This process causes the carbon to form enlargedpores,” which are fissures and openings in its surface. When it is exhibited to contaminants, they become trapped in the carbon’s pores. Charcoal also has antibacterial attributes that can help heal wounds. Activated carbon is employed for everything from industrial water filtration to therapeutic supplements.

Charcoal and Your Skin
Clear skin allows you to look and feel your best.
Your skin is a living organ, which has pores of its own. These pores and the skin’s penetrable membrane allow elements and toxins to pass both into and out of your body. Acne has many potential causes, including blocked pores; dirt and bacteria on the skin’s surface; excess sebum, or oil; and poor diet. Applying activated charcoal to your skin, it’s claimed, will eliminate detritus from your skin’s surface and can even extract toxins from beneath the skin, according to Health 911. The antibacterial properties of charcoal can also help alleviate infections, or keep them from happening.

Misconceptions
Although there are potential advantages to using charcoal soap, it has not been proven to have a significant effect on serious acne. உண்மையாக, the claims of its skin-clearing powers might be exaggerated. The very little investigation is available to demonstrate charcoal’s cleansing effects on the skin, and the volume of charcoal used in a soap product might be trivial. It might do you more good to take carbon supplements than to rub it on your face: ingesting activated charcoal can approach your body’s toxicity within your digestive system, giving toxins no chance to make it to your skin. மேலும், charcoal does not absorb oil or sebum, a primary cause of teenage acne.

Acne Control with Charcoal Soap
Activated charcoal will not injure your skin, which produces a good supplement to your cleansing routine. If you endure dry skin, use charcoal soap to replace harsher cleansers. For adults with mild acne, a charcoal cleanser can help prevent outbreaks. However, don’t expect the charcoal soap to resolve your skin difficulties magically. மாறாக, eat healthier, moisturize, and clean your skin frequently, and use established acne-fighting agents such as benzoyl peroxide to clear up tougher outbreaks.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

கரி சோப் பற்றி நான் என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும்

நாங்கள் உங்களுக்கு கரி சோப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் பற்றி பேச.
கரி உங்கள் முகம் தூய்மைப்படுத்தும் அது போலத் தோன்றலாம் கருத்தே இல்லாமல் அர்த்தமுள்ளதாக என்றால், சில இருண்ட உங்கள் முகம் ஏன் சுத்தமான, கருப்பு மற்றும் அழுக்கு சிறிய பொருந்தா வாதம் ஒலிகள், ஆனால் நாம் அதனை நீக்கும் இங்கே இருக்கிறோம் (சிலேடை நோக்கம்) எந்த ஒதுக்கீடையும். எங்கள் கரி அழிப்பு பார் விளக்குதல் மற்றும் அது உலர இல்லாமல் உங்கள் தோல் நச்சுத்தன்மையை வேலை செய்கிறது. There are reasons that you should use charcoal Soap

1. Do No Harm

Soaps are often made with emulsifier and surface active agents, which are ingredients that assist in producing leather, foam, or cleanse; unfortunately, some of these substances are harsh, severely dry, and can disturb the pH balance of within your skin. Unfortunately, many popular brands incorporate harmful ingredients like parabens and heavy chemically or synthetically derived fragrances that can serve as unwanted hormone disruptors. That’s why there are more than 2000 நாங்கள் எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சர்பாக்டான்ட்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று மதிப்பற்ற அல்லது தீங்கு பொருட்கள். தேர்வுகளுடன் உங்கள் தோலில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பல மிதமான மற்றும் மென்மையான பொருட்கள் உள்ளன. நீங்கள் கடுமையான பொருட்களை பயன்படுத்த இல்லை. நாம் கரி பொருட்கள் உருவாக்கிய, ஷியா வெண்ணெய், மற்றும் மரம் தேயிலை எங்கள் கரி க்லென்சிங் பார் உருவாக்க பாதுகாப்பான தேர்வுகளாகப் சாறு விட்டு.

2. கரி பார்கள் ஒரு காரணத்திற்காக இன்று பிரபலமாகவும் உள்ளன

கரி தோல் பராமரிப்பில் ஒரு buzzy பொருளாக சமீபத்தில் அங்கீகாரம் நிறைய பெற்றுள்ளார். Our bar is made with a special type of activated charcoal powder referred to Binchotan that comes from Japanese Ubame oak. Created throughout a rapid heating and cooling process, it has enhanced adhesion properties and thoroughly cleanses by acting as a magnet to draw out impurities.

3. Deeply Cleansing Doesn’t Mean Super Drying

The fear of any genuinely cleansing and detoxifying product is that it can leave your skin dry. Although charcoal and witch hazel assistance in absorbing excess oil, our formula helps maintain moisture thanks to hydrating sunflower seed and organic coconut and oils.

4. It Reduces the Appearance of Pores

Antioxidant-rich green tea extract and witch hazel work to refine pores and balance skin, so it’s excellent for those with combination skin. These elements help give you a clearer, healthier-looking complexion, and who doesn’t want that?

5. It’s Perfect for All Skin Types

Our formula serves all skin types very well. We even have a following of men and teens who can’t live without it. Plus, அது உங்கள் முகம் மற்றும் உடல் இரண்டிலும் தினசரி பயன்படுத்த போதுமான டெண்டர் தான்!

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

நீங்கள் கருப்பு கரி மாஸ்க் கொண்டு கவனமாக இருக்க வேண்டும்

எனவே நீங்கள் கேட்கலாம் “ஏன் இல்லை அந்த கருப்பு பீல் ஆஃப் முகம் முகமூடிகள் பயன்படுத்த வேண்டும்?” அனைவருக்கும் இப்போது கொண்டு பொருத்தப்படுகிறது என்று.

நீங்கள் செயலில் தனது நீண்ட கால ஈடுபாடு மற்றும் நீங்கள் சமீபத்தில் இணைய perused என்றால். ஒருவேளை நீங்கள் பயன்படுத்தி மக்களின் இந்த வீடியோக்களை கண்டிருக்கலாம் “மந்திர” பீல் ஆஃப் முகம் முகமூடிகள். பல சந்தர்ப்பங்களில், இந்த முகமூடிகள் நம்பமுடியாத வாக்குறுதிகளை அனைத்து வகையான வந்து.

அவர்கள் தோல் சுத்தம் கரி நிரப்ப முனைகின்றன (இந்த கரி கருப்பு என்பதால் அனைத்து முகமூடிகள் கருப்பு ஏன் முதன்மையாக). பல முகமூடி கருங்கறைகளை அல்லது தடுக்க துளைகள் வெளியே சக் என்று சொல்ல. நீங்கள் தோல் இருந்து அவர்களை விட்டு அகற்றும் என, நீங்கள் கூட எந்த அழுக்கு அல்லது தடைகள் ஆஃப் அகற்றுவோம். இது காயப்படுத்துகிறது என்றால் அது ஒரு விஷயமே இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் அவர்கள் வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

தன்னை இந்த போதுமான கவலை முடியும் (நாங்கள் எங்கள் முகங்களை காயம் என்று தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள் பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும்?). வலி இந்த பொருட்கள் உழைக்கும் விட்டது என்பதை குறிக்கிறது? ஆனால் என்ன இத்திட்டங்களின் பிரபலம் பற்றி மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான அதை, DIY பீல் ஆஃப் முகமூடிகள் ஒரு போக்கு செலுத்தப்பட்டன என்று, அழகு vloggers கொண்டு பசை உட்பட சமையல் பரிந்துரைத்து, ஆம் Elmers பசை என்றால், என்று சக்திவாய்ந்த மீண்டும், பீல் ஆஃப் விளைவு. இந்த முகமூடிகள் பணம் ஒரு டன் கைவிட அல்லது உங்கள் சொந்த உருவாக்க முயற்சிக்கலாம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஏன் நாம் முற்றிலும் புரிந்து. துளை கீற்றுகள் அதே பாணியில், அது நீங்கள் செயல்பாட்டில் அகற்றியிருந்தால் அழுக்கு 'பார்க்க' உங்கள் முகத்தை ஆஃப் ஏதாவது தலாம் மற்றும் முடியும் நம்பமுடியாத நன்றியுடைய தான். மென்மையான பிளஸ் வாக்குறுதி, தெளிவான தோல் அற்புதமான பாடல்.

ஆனால் இங்கே விஷயம். பல சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே இந்த இருட்டடிப்பு பீல் ஆஃப் முகமூடிகள் செய்ய உண்மையிலேயே அவர்கள் பொதி சொல்வதை எங்களால் செய்ய, ஆனால் அவர்கள் உங்கள் தோல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியவை. ஆண்டி மில்வார்டு ஒரு சமீபத்திய உரையாடலில், அழகை விழையும், facialists, இந்த முகமூடிகள் உங்கள் முகத்தில் அனைத்து சிறிய முடிகள் சுரண்டுவதை வேதனையில் மதிப்பு என்பதை கண்டறிய அழகு சிகிச்சை மற்றும் அழகு பிரிட்டிஷ் சங்க உறுப்பினர், அவர் வெறும் எவ்வளவு அழிவு அவர்கள் செய்து கொள்ள முடியும் நமக்கு தகவல். ஆண்டி இருந்து ஒரு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட; 'அவர்கள் திறம்பட சருமத்தின் வெளிப்புறம் மீது செல்கள் அத்துடன் எந்த vellus முடி பிணைப்பே பசை போன்ற செயல்பட,'' இன்று, சில கரி தூள் மற்றும் PVA பசை கொண்டிருக்கின்றன YouTube இல் சுற்று செய்து முகமூடியும் DIY வகைகளில் சுமைகள் உள்ளன.

'நேருக்கு இருந்து நீக்கப்பட்ட போது, முகமூடி தோல் வெளி அடுக்கு உயிரணுக்களில் பிரிக்கும் உள்ளது (கரட்டுப்படலத்தில்) மற்றும் ஒரே நேரத்தில் எந்த முடி. நீங்கள் மட்டும் தாங்க முடியாத வலி முகமூடி பயனர்கள் உள்ளனர் என்பதை வைரஸ் போயிருக்கிறார்கள் என்று சில வீடியோக்களை கண்காணிக்க வேண்டும். 'ஆண்டி நீங்கள் எப்படி மென்மையான பிரித்தறிவது மற்றும் மென்மையான போது உங்கள் தோல் முகமூடிகள் பயன்படுத்தி பிறகு உணரும் விளக்குகிறது, நீங்கள் திறம்பட தோல் மேற்பரப்பு அடுக்கு ஆஃப் இழந்து விட்டேன் ஏனெனில் இந்த நேரடி. அது செயல்பாட்டில் தோல் சூழலைப் பாதிக்கிறது மிகவும் தீவிரமான உரித்தலுடன் ஒரு வடிவம் தான். சரியா இல்லை, அது? இந்த முகமூடிகள் உங்கள் முகத்தை ஆஃப் இழுத்து என்று பிற முக்கிய கூறு, உங்கள் குழந்தை முடிகள் தவிர வேறு? அது ஆரோக்கியமான மற்றும் நன்கு வைத்திருக்க உங்கள் தோலில் இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து இயற்கை எண்ணெய்கள்.

இந்த எண்ணெய்கள், ஆண்டி விளக்குகிறது, காயமேற்படுத்தக்கூடிய மைக்ரோ உயிரினங்கள் இருந்து தோல் பாதுகாக்கிறது என்று ஒரு இரசாயன தடையாக வழங்கும். எனவே நீர் அவர்களை விரட்டி தலாம் போது, நீங்கள் பாக்டீரியா அழுக்கு மற்றும் கடுமையான பொருட்களை அனைத்து வகையான திறந்த உங்கள் தோல் செல்கிறீர்கள் என்று. அது ஒரு சிறிய கையடக்க தோட்டத்தில் கத்தரிகள் சில நன்றாக மெருகேற்றுவது வேலை செய்துகாட்டியதாக போது ஒரு மரம் வெட்ட ஒரு செயின்சா போன்ற ஒரு மழுங்கிய உபகரணமாக பயன்படுத்தி போல. செயின்சா வேலை நிறைவு பெற என்றாலும், நீங்கள் மேலும் மரம் மீண்டும் ஒரு சிறிய சிறு துண்டுகளாக முடிவடையும் வேண்டும் குறிப்பிட்டதற்கு அல்லாமல். நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் முகமூடி நீக்கப்படும் கவனித்தனர் இருக்கலாம் கருங்கறைகளை 'கருங்கறைகளை இல்லை' அது நிறைய என்று குறிப்பிட்டார் தகுந்தது '. பல சரும மெழுகு நாரிழைகளின் உள்ளன, இது சேதப்படுத்தாமல் பாக்டீரியாக்களில் உள்ள தோல் பாதுகாக்க.

நல்ல செய்தி இருக்கிறது! நீங்கள் முகமூடி பார்க்கும் போது இது உங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய முக்கியம். அனைத்து கவர் மோசமாக உள்ளது. சில விருப்பங்கள் பண்புகள் சுத்தமான மற்றும் துண்டு பாக்டீரியா வேண்டும், ஆனால் உங்கள் தோல் வெளியே அத்தியாவசிய மற்றும் பாதுகாப்பு எண்ணெய்கள் மற்றும் குணங்கள் அனைத்து எடுத்து கொள்ள கூடாது.

போஸ்ட் கரி மாஸ்க் கவனிப்பு – நீங்கள் முகமூடிகள் ஒன்றை பயன்படுத்தி நீங்கள் கவலைப்பட்டால். நீங்கள் இப்போது என்ன செய்வது? நல்ல செய்தி நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் தோல் அழித்து இல்லை என்று. நேரத்திற்குள் 30 நாட்களில், சேதம் குணமடைய அதனால் தோல் நீங்கள் உங்கள் முகமூடி வெளியே அகற்றி விட்டேன் எண்ணெய்கள் மற்றும் சரும மெழுகு நாரிழைகளின் இடமாற்றும்.

உங்கள் தோல் சன்ஸ்கிரீன் கொண்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றது வைக்கப்பட்டிருப்பதற்காக உறுதிசெய்யவும்,, நீங்கள் உலர்த்துதல் மற்றும் ஈரப்பதத்தில் இருந்து உங்கள் தோல் வைத்திருப்பதை உறுதிசெய்யவும். முகமூடி என்று புரிந்து வெறும் அதிகமாக எண்ணெய்களை நீக்கும், அது எதிர் திறனை

நீங்கள் செய்தபின் மென்மையான உங்கள் தோல் விரும்பும் ஒரு முடிவற்ற சுழற்சியில் முகமூடி பயன்படுத்தி கொள்ள என்றால் ஆனால் அந்த நடக்காது. 'நீங்கள் எந்த நீண்ட கால பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சாத்தியம் நேரத்தில் தான் நீங்கள் முகமூடிகள் பயன்படுத்தி இருந்தால் அதனால் பயப்படாதே,'ஆண்டி கூறுகிறார். 'தோல் மிகவும் அதிநவீன மற்றும் நெகிழ்திறன் உறுப்பு ஆகும். அது நீக்கப்பட்டது என்று சரும மெழுகு நாரிழைகளின் மாற்றியமைப்பதற்கான தகுதிவாய்ந்த விட. 'எனினும், இந்த மாற்று செயல்முறை வரை ஆகலாம் 30 நாட்களில், இக்காலகட்டத்தில் தோல் நிச்சயமாக இன்னும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படக்கூடிய போகிறது. நீங்கள் அதன் இயற்கை எண்ணெய்கள் தோல் அகற்றும் என்று பொருட்கள் பயன்படுத்த இதைத் தொடர்ந்தால், 'எனவே (கடுமையான சுத்தப்படுத்திகளைப் மற்றும் உதிர்ப்புகளை உட்பட) பின்னர் நீங்கள் இரண்டாம் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. 'அவர் மீட்க தோலுக்கு நீங்கள் காத்திருக்க போது ஒரு மென்மையான சுத்தப்படுத்திகளுக்கான பயன்படுத்தி மற்றும் ஒரு மிருதுவாக்கும் விண்ணப்பிக்கும் பரிந்துரைக்கிறது, ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பான் நிறைந்த சீரம் சேர்த்து பழுது செயல்முறை உதவ. மீண்டும் ஒரு சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த உறுதி, கூட, சேதம் உங்கள் தோல் அதிக உணர்திறன் மற்றும் சேதம் பாதிக்கப்படக்கூடிய செய்யலாம் என. நீங்கள் கருப்பு கரி பீல் மாஸ்க் பயன்படுத்த போகிறீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக பாதுகாப்பான பயன்படுத்துமாறு செய்யும், பசை போன்ற கடுமையான மற்றும் தீங்கு கூடுதல்பொருள்களோடு இயற்கை பொருட்களில் தொடர்ந்து தான்!

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

இயக்கப்பட்டது கரி: போதை நீக்க மற்றும் தூய்மை உங்கள் தோல் மற்றும் முடி

Activated charcoal is being employed in cleanses to detoxify and re-energize, But it can be helpful in gaining healthier skin and hair? We think so

Activated charcoal: an ingredient that is unlikely skin and locks care’that works!
Putting charcoal in your locks as well as on your face might perhaps not seem glamorous, but it’s proven to possess wellness that is many beauty benefits whenever used safely and properly.

Activated charcoal is not what’s used for grilling even though it’s medical grade version of what’s used in air filtration. Activated charcoal is administered in hospitals used as emergency therapy for poisoning; as chemical substances bind to it, it may help remove them from the body. These days, people are employing food grade activated charcoal internally to detox, in supplements and juices; it’s even being used to whiten teeth. Exactly what does this want to do with the glowing epidermis and deeply cleaned hair?

Including this gritty black ingredient that is black will purify your skin and hair.
It’s true: we’re are supporting the idea rubbing charcoal powder on your skin that is precious and. But we’re giving you this advice for reasons that are good as more and more individuals are finding on their own thrilled with the outcomes of adding activated charcoal for their beauty routine. This is exactly how it works: because toxins stick to the charcoal that is activated it makes a good applicant for a deep cleanser and detoxifier. It’s all-natural and won’t add chemicals being brand new your epidermis and hair when you use it. Which means less for your skin layer and hair to have negative effects ’and less risk of your hair being weighed down or your pores being plugged by having a new ingredient that is meant to clean.

Here are the best ways to use charcoal that is activated the wellness of your skin and hair.

1. Make pores smaller and cleaner
Throughout the, toxins from the world around us clog our skin pores day. As soon as your pores aren’t clear, neither is your skin. Activated charcoal’, whenever used in a genuine face mask‘, binds to and helps pull the dirt away from your skin pores, making them less visible (it’s the oil and dust that makes them appear larger). This simply leaves that person feeling fresh. (Use it having a scrub that is exfoliating obtain the dead skin off and experience a straight much deeper clean.)

2. Take care of oily skin
Oily skin? Activated charcoal may be simply the ingredient you’ll want to balance things out. Used in a cleanser or mask, activated charcoal can pull the unwelcome excess oils from your skin, leaving it smooth. You’ll want to do this sparingly’once or twice per at the most’so that you don’t over-dry your skin layer week. For this usage, as you don’t want to dry it down even more if you already have dry skin, best to stay away from it.

3. Treat acne
Depending on the particulars of the acne: how severe it is, what’s causing it and just what else is going on activated charcoal might manage to assist. In cleanser forms, it’s slightly gritty, which can offer just the exfoliating that is a mild need. It shall also soak up natural oils and toxins on and underneath the skin. You can use it as a spot treatment on your whole face’just think of it as a mini mask for the blemish if you don’t want to utilize it.

4. Deep clean your skin
Send your chemical-ridden deep-cleaners on a little vacation. You will find cleansers which contain activated charcoal in bars or bottles. It’s essential as you don’t wish to soak up the healthy natural oils and moisture your skin needs that you don’t use this day-to-day. Peruse the other ingredients if you’re buying a liquid cleanser’some are designed to neutralize the acidity in your skin, others have deodorizing properties; some can even double as shaving cream. Choose the product that most readily useful suits your combination that is personal of and follows the guidelines regarding the bottle.

5. Soothe and heal injuries, such mosquito bites, cuts, and skin irritations
Whether you had been stung by a bee or had a cut through the kitchen area that’s wound up infected, activated charcoal will help speed the recovery and relieve the symptoms. For minor skin ailments including insect bites, stings, cuts, scrapes and minor infections, activated charcoal can be applied topically. The charcoal that is triggered whenever applied as a paste, helps absorb venom and infection. It shall additionally bring down swelling and lessen pain. To really make the paste: slowly add water to a little bit of activated charcoal powder and mix until it’s a persistence that is spreadable.

6. Rid your hair of toxins
Activated charcoal, when used on the hair on your head, can pull out oil, toxins’just and dirt want it does for the skin. You will find regular, and shampoos that are dry contain activated charcoal. As it may stain when you have very light hair, you won’t want to use the dry shampoo. In any case, get one of these test patches before using it on all your locks simultaneously. As you go if you would like to try activated charcoal on your hair, but aren’t sure you need to buy a container of a pre-made product just yet, you could make your personal. Just empty a capsule’or add a teaspoon of activated charcoal to your shampoo that is regular and also as you typically would. The only thing that might you may need to switch up would be adding a supplementary since to your routine to get the colorfully out. The advantage to buying charcoal that is activated powder or tablets is that it’s multi-purpose.

7. Add volume to your locks

When your hair feels weighted down, it’s usually not only a feeling. If you’re carrying around enough dirt, your hair will start to sag, and regular shampooing may not be getting. Regular shampoos remove surface dirt, but charcoal that is activated pull out a lot more. One other distinction and this is big, is that activated charcoal isn’t going to leave the residue that is regular will, so your hair will feel lighter and have more volume.

8. head that is remedy
Dandruff, redness, greasy and scalps that are itchy be relieved with activated charcoal. It can be used by you being a scalp treatment before you shampoo or can be mixed in together with your shampoo. The charcoal that is activated work on your scalp the way it does on the skin and hair: pulling out toxins and purifying. It is not unclear how deep into the hair follicle is being cleaned. However, the total outcomes should be noticeable.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

10 நன்மைகள் & கரி SOAP மூலமாகவே நன்மைகள்

நீங்கள் தனிப்பட்ட சேர்க்கையை மற்றும் சோப்பு பற்றி கேள்விப்பட்டேன்? சரி, இன்னும் சுவாரஸ்யமாக, கரி முக்கிய பல தற்போதைய தோல் பராமரிப்பு உருப்படிகள் ஆகும் மற்றும் அற்புதமான பலன்களை வழங்கும் பொருளாக உள்ளது. நம்புவதற்கு கடினமான? கரி பற்றி இந்த பதவியை பேச்சுவார்த்தை மற்றும் கரித் சோப்பு பற்றி எண்ணற்ற பெரிய விஷயங்களை. அவர்களை தெரியும் படிக்க வைக்க!

கரி - ஒரு கண்ணோட்டம்:

கரி ஆண்டுகள் மீது ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. பண்டைய எகிப்தியர்கள் அது சுத்தமான என்று காயங்கள் ஒரு கட்டுமருந்தாக இருப்பது பயன்படுத்தப்படும். இந்துக்களின் தண்ணீர் வடிகட்டும் அதை பயன்படுத்தி. மேலும், நச்சுகள் வினியோகம் பாதுகாப்பு அதன் திறன்களை அறிய ஆய்வு கரி பதினெட்டாம் மருந்தகத்தைச் மற்றும் வேதியியல் என்று நூற்றாண்டில். தற்போது, கரித் (இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட வடிவங்களில் ஒன்றாகும்) விஷம் ஒரு மாற்று மருந்தாக அதே என்பதால் நீர் வடிகட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சமீபத்தில், கரி தோல் நன்மைகளை அது வழங்குவதற்காகவும் புகழ் பெற்றுள்ளது. அது ஒற்றைப்படை தோன்றலாம், ஆனால் பதப்படுத்தப்பட்ட கரி முழு உலக மூலம் பாரம்பரிய சோப்புகள் மற்றும் சுத்தப்படுத்திகளைப் ஒரு முக்கியமான பொருளாக உள்ளது. கரி சோப்பு கொண்டு அடிப்படையான விஷயங்கள் என்று நன்மைகள் பக்கம் கீழே உள்ளன.

இயக்கப்பட்டது கரி சோப் நன்மைகள்

பார் இங்கே கரி சோப்பு ஆர்வமான நன்மைகள் ஒரு சில வேண்டும்.

1. நடத்துகிறது எண்ணெய் தோல்:
பலர் முற்றிலும் எண்ணெய் என்று தோல் சிகிச்சை கணக்கில்லாத அணுகுமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க முயற்சி சோர்ந்துவிட்டேன்.மில்லினியத்தின் இருக்கலாம். அது கோடை பருவத்தில் கூட மோசமாகும். கரி சோப்பு தோலிலிருந்து அழுக்கைக் பயன்படுத்தி அதிகப்படியான என்று எண்ணெய் உறிஞ்சி. இந்த நீங்கள் எண்ணெய் இலவச என்று ஒரு தோற்றத்தை வழங்குகிறது. மேலும், இது திறமையாக முகம் விரும்பத்தகாத என்று எண்ணெய் நீக்குகிறது.

2. வழவழப்பான தோல் சாத்தியமான குறைப்பது கறைகள் வழங்குகிறது:

கரி சோப்பு அற்புதமான கட்டுப்பாடு முக எண்ணெய் என்பதை திறன் மற்றும் அசுத்தங்கள் விட்டு ஈர்க்கிறது என்று துளைகள் உள்ள அதிகரிப்பது (1). கூடுதலாக, அது இறந்த செல்களை குறைப்பு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும், இதனால் குறைபாடற்ற என்று சுத்தமான வழங்கும் மற்றும் தோல்.

3. கரி சோப்பின் முகப்பரு:

கரித் சோப்பு முகப்பரு சிகிச்சை குறித்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அறியப்படுகிறது. அது மட்டும் நச்சுகள் நீக்குதல் உதவி இருக்கலாம் ஆனால் பருக்கள் சிகிச்சை உள்ள உதவி இதனால் தோல் அசுத்தங்கள் நீக்குகிறது. அது கூட முகப்பரு இருந்து முக இருக்க முடியும் மதிப்பெண்கள் அழிக்கிறது.

4. நுண்துளை அளவு குறைக்கிறது:

நீங்கள் புகை வெளியில் கணிசமான நேரத்தை செலவிட முனைகின்றன என்றால் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றத்திலும் விரிவான செய்யும் உங்கள் துளைகள் மீது நிலைநிறுத்த அழுக்கு கண்டிருக்கமாட்டீர்கள், அழுக்கு மற்றும் காற்று மாசுபாடு. இந்தத் துளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு முகத்தில் வெளிப்படையாக காணலாம். கரி சோப்பு இந்த சிறந்த என்று தீர்வு. அது தூசு படிந்த அழுக்கு மற்றும் அழுக்கு உறிஞ்சி மட்டுமே, ஆனால் அடைத்துவிட்டது துளைகள் நடத்துகிறது மற்றும் அவற்றின் அளவு குறைக்கிறது.

5. தோல் இறுக்கமான மற்றும் உறுதியான படமாக்கும்:
லூஸ் தோல் வயதாகுதல் குறிக்கிறது அறிவுறுத்துகிறது. அது தோல் பராமரிப்பில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்குச் சாத்தியமாக இருக்கிறது. கரி உதவி தரமான வேகமானதாக இருக்கின்றது என்று ஒரு வேகத்தில் தோல் உறுதியான மற்றும் இறுக்கமான செய்ய உள்ளது.

6. வழக்குகள் ஒவ்வொரு தோல் வகை:

தோல் பொருத்தத்தை உண்மையில் எந்த தோல் பராமரிப்பு தயாரிப்பு பயன்படுத்தி முக்கிய என்று கவலை தரும் அம்சமாக உள்ளது. சரி, கரி சோப்பு ஒவ்வொரு தோல் வகை ஏற்றது.

போது, ஒரு புறம், அது எண்ணெய் தோல் இருந்து கொள்ளையடிப்பது போன்ற எண்ணெய் உறிஞ்சி, பிற, இது moisturizes மற்றும் உலர் என்று தோல் ஊட்டம். மேலும், இது வலி மற்றும் முக்கிய தோல் ஏற்றது. அது திறம்பட விருந்தளித்து தோல் ஒவ்வாமை மற்றும் முகத்தில் சிவத்தல்.

7. ப்ரிவெண்ட்ஸ் முன்னதாகவே முதிர்ச்சியடையும்:
கரி சோப்பு உதவி நிறுத்தத்தில் முன்னதாகவே முதிர்ச்சியடையும் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கிறது. அது கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்கள் மற்றும் கோடுகள் ஒழித்துக் கட்டுவதற்காக உதவுகிறது, இதனால் பழைய தேடும் உங்களை தடுக்கும் மற்றும் ஒரு மந்தமான கொண்ட, சோர்வாக முகம்.

8. தோல் கறைகள் சுத்தப்படுத்துகிறது:
கரி சோப்பு தொடர்ந்து பயன்பாடு களங்கமில்லாதது-இலவசம் என்று ஒரு தோலுக்கு அற்புதமான விளைவுகளை வழங்க முடியும். மீண்டும், அது தோலில் இருந்து அசுத்தங்கள் மற்றும் நச்சுகள் அகற்றுவதன் மூலம் இதை சிரமமின்றி. இது தோல் exfoliates.

9. நடத்துகிறது சொரியாஸிஸ்:
தூசி மற்றும் தூசு படிந்த அழுக்கு பிரித்தெடுத்தல் இணைந்து இறந்த சரும செல்கள் அகற்ற திறன் கொண்ட சால சிறந்தது என்று ஒரு exfoliant இருப்பது, கரி சோப்பு மேலும் சொரியாசிஸ் மற்றும் எக்ஸிமா நடத்துகிறது. அது உலர் சிகிச்சை திறன் வாய்ந்தது, கிராக் தோல். அது சில முழு சூழ்நிலைகளில், அது கூடுதலாக மீண்டும் இருந்து நோய் நிறுத்தப்படும்.

10. நடத்துகிறது பொடுகு:
கரி சோப்பு ஒரு சோப்பு மற்றும் ஷாம்பு போன்ற தனிப்பட்ட என்பது இல்லம் உள்ளது. ஷாம்பு பயன்படுத்தப்பட்டதாக போது, அது உலர் என்று பொடுகு மற்றும் தலை போன்ற உபசரிப்பு தோல் வியாதி நிலைகள் உதவும்.

செயல்படுத்தப்படுகிறது நன்மைகள் மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து அற்புதமான கரி இருந்தபோதும், கருப்பு கரி சோப்பு மிகவும் மலிவான உள்ளது. அது தோலில் செல்லமான மற்றும் ஆடம்பரமான உணர்வு போன்ற உருவாக்குகிறது என்று ஒரு பணக்கார வழங்கல் நுரை தயாரிக்கிறது. எனவே இந்த பதவியை நீங்கள் எப்படி உதவி எங்களிடம் சொல்ல. நீங்கள் கீழே பெட்டியில் கருத்து முடியும்.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்: