ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಾರ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು !

It’s a common shower question: Should I use bar soap or a body wash? Though some are devout bar soap-ers, others prefer to lather their loofah up with just a few pumps of body wash. So which type would you choose? Us to try to convince you to stick to the time-tested wonder that’s the fundamental bar of detergent while it may be all about preference, allow.

First and foremost, using bar soap can benefit your body and the planet, at the very least, according to a board-certified dermatologist, Dr. Susan Stuart. “Soap bars are more environmentally-friendly — there are no containers being plastic containers to dispose of in landfills,” Dr. Stuart told The Huffington Post via email.

To be reasonable, bar soaps can reduce the some of the build-ups that are not-so-appealing your bathtub or shower. But to combat this problem, Dr. Stuart has some advice: “The way that is best to store used detergent pubs is in a tray with perforations in the beds base which stops water (and bacteria) from accumulating on them.”

Still not convinced? Listed below are six of the bar soaps that are most readily useful out there.

Here are the Soaps!

1. Dove Beauty Bar. This club is just a simple classic, but it gets the working task done. After having a or evening wash, that person will instantly feel fresher and softer morning. $3.99/2-pack

2. SheaMoisture Coconut & Hibiscus Shea Butter Soap. The rich and creamy lather with this bar detergent fills a warm and nutty scent to my bathroom, as well as the tiny flecks of vanilla bean, scrub off all the dirt and grime from the day. $4.99, Ulta.com


3. Lanolin Swedish Eggwhite Facial that is ägg-Tväl Soap. This retail manager by having a virtually flawless skin recently introduced the editors here to the wonders that are the soap that is Swedish. And this brand has been a skincare staple for Swedes for over a century. If it ain’t broke… $7.95, Amazon.com

4. L’Occitane Milk Shea Butter Extra Gentle Soap. Irrespective of the skin type, this bar that is gentle is ideal for everyday usage. Plus, it lasts for a time that is long. $7, Loccitane.com

5. Dr. Bronner’s Peppermint Castile Bar Soap. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ಮಿಂಟಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಾಷ್ ವಾಡಿಕೆಯ ತಲೆಯಿಂದ ಟೋ ಫಾರ್ ಪುಳಕಗೊಂಡ ಯಾ ಪುಳಕಗೊಳಿಸುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. $3.99. Drbronner.com


6. Aveeno ಪರಿಮಳ ಫ್ರೀ ಬಾರ್ ಸೋಪ್. ಇದು ತೊಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಚರ್ಮದ ಬಂದಾಗ ನೀವು Aveeno ಭರವಸೆಯಿಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಲಬ್ ತನ್ನ ತೈಲಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧ ಮುಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದು.

Please follow and like us: